Tenim nous Patrons que vetllen perquè les coses a Alosa funcionin bé. Els patrons són les persones que es reuneixen amb la direcció i saben com van els diners de la Fundació i el seu funcionament.
Proposen canvis perquè tot vagi bé. Com el president, a qui molts ja coneixeu: Joan Escolar Pujolar.

PRESENTACIÓ

La Fundació Tutelar Alosa és una entitat sense ànim de lucre, que es va crear el 14 de març de 1994, que es cuida de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament i/o salut mental a la província de Lleida i els dona suport per prendre decisions perquè puguin desenvolupar el seu projecte personal al llarg de la vida.

L’objectiu principal de l’entitat és defensar, promocionar, desplegar i estendre els drets humans de les persones amb discapacitat (psicosocial, intel·lectual o pròpia del procés de l’envelliment) i/o amb malaltia mental, al mateix temps que acompanyar les persones en aconseguir el benestar i la dignitat i poder cercar l’autonomia a través del suport jurídic i social.

La Fundació ofereix un servei d’assessorament adreçat a entitats, professionals i particulars, que té per finalitat preveure necessitats de cara al futur de la mateixa persona o de familiars amb discapacitat.
La Fundació també vol impulsar i promoure la creació de programes, recursos i equipaments socials que millorin les condicions de vida de tot el col·lectiu de persones amb discapacitat psicosocial, intel·lectual o cognitiva derivada del procés d’envelliment, que els puguin necessitar, així com la qualitat de vida de les seves famílies.

L’ORGANITZACIÓ ​

El Patronat
La Fundació està organitzada de la manera següent, el primer lloc l’òrgan directiu és que administra i representa a la Fundació d’acord la Llei i els Estatuts a la vegada que assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals. Aquest òrgan directiu també s’anomena Patronat.

Aquest el componen un total de 6 persones on cada un d’ells exerceix un càrrec en particular (president/a, secretari/ària, tresorer/a, etc.). Aquests càrrecs i persones són les següents:

President:
– Joan Escolar Pujolar

Secretària:
– Anna Herrera Brescó

Vocals:
– Jesús López Llaquet
– Rosa Mazarico Balagué
– Ramon Mateu Roure
– Jaume Clota Coll

L’equip tècnic

L’òrgan directiu elegeix la direcció tècnica de la Fundació i aquesta s’encarrega de crear l’equip de treball per portar a terme el servei i l’acció professional del servei. La Fundació es distribueix en diferents àrees:

 • Àrea social.
  Són els encarregats d’acompanyar a les persones usuàries durant el seu projecte de vida; estan en contacte directe amb ells i fan tot el possible perquè les persones usuàries siguin membres de ple dret a la societat i vetllen per la seva inclusió a través d’activitats.

  L’àrea social es compon pels referents i els auxiliars de suport, aquests formen equip entre ells per tal de coordinar-se i poder efectuar el servei amb la màxima eficiència i qualitat.

 • Àrea jurídica.
  La responsable de l’àrea jurídica és l’encarregada de controlar aspectes personals, patrimonials i patrimonials de les persones usuàries. A més és l’encarregada de dur al dia totes les tasques diàries jurídiques de l’entitat a la vegada que protegeix a les persones usuàries en els seus drets i deures com a persones de ple dret a la societat.
 • Àrea econòmica.
  És l’encarregada de portar tota la gestió econòmica i administrativa de la Fundació. L’àrea pacta junt amb l’àrea social i la persona usuària el Pla d’Atenció Individualitzat de les persones, porta un control del patrimoni de les persones i gestiona el seu capital per tal que les persones puguin portar a terme el seu projecte de vida.
 • Àrea de qualitat, comunicació i captació de fons.
  És l’encarregada de crear els mecanismes de transparència i bon govern de la Fundació a la vegada que s’encarrega de crear diferents protocols de conducta, de comunicació, elabora i cerca subvencions en l’àmbit públic, porta la participació política de la Fundació, elabora informes sobre temes latents a la Fundació, etc.

DIRECCIÓ

· L’Ester és l’encarregada de vetllar perquè la Fundació funcioni.
· Coordina tots els recursos.
· Ajuda les famílies que ho necessitin a trobar solucions per al futur del seus fills.
· Promou la difusió d’Alosa.

RESPONSABLE ECONÒMICA

La Núria és l’encarregada que els diners que cobren els tutelats vagin per bon camí i no s’acabin abans d’hora.
D’aquesta manera es garanteix que puguem tenir diners de butxaca, targetes en alguns casos, i les persones ateses es puguin comprar el que necessiten.
Tot el que fa ho ha d’explicar cada any al jutjat.

El jutge supervisa la feina de la Fundació pel al seu bon ús i funcionament.

AUXILIAR ADMINISTRATIVA

La Mari és qui atén quan les oficines estan obertes.
S’ocupa de donar els encàrrecs i de comprar el tabac i fer gestions.

ÀREA JURÍDICA

La tutela necessita el control judicial d’aspectes personals i patrimonials dels tutelats.
Durant aquest any aquesta funció l’ha desenvolupat la persona que dirigeix l’entitat.

També disposem d’un advocat extern que defensa les persones tutelades i els seus drets.

 

 

RESPONSABLES SOCIALS

La Laura i el Yael són els qui atenen les persones del servei.
També hi ha el David i la Carme, que atenen d’altres que viuen en llocs diferents.

En Jaume i l’Assun tenen altres persones que donen suport.

S’encarreguen de fer les gestions del seu grup.

Els acompanyen al metge quan cal i fan visites al centre o al domicili.

Els compren la roba o coses que necessiten.

Celebren els aniversaris i els dies festius (per exemple, compren els regals de Nadal).

Parlen d’aspectes importants de la vida i ajuden a gestionar els tràmits per fer possible el benestar del dia a dia.

Orienten la persona per ser feliç.

RESPONSABLE DEL SERVEI DE PLANIFICACIÓ AL FUTUR I ASSESSORAMENT DE LES FAMÍLIES

L’Ester és la responsable de gestionar els primers passos de cada cas i que atendrem en un futur per la Fundació.


S’encarrega de donar solucions i confiança a les famílies que atenen una persona amb discapacitat intel·lectual i que estan preocupades pel seu futur quan ells no hi siguin.


També orienta –i en fa seguiment– a les persones amb discapacitat intel·lectual que seran, en un futur proper, ateses al servei de suport d’Alosa.

RESPONSABLE PROJECTES

En David vetlla pel bon funcionament de projectes i documentació important per tal de tenir qualitat en el servei.

SUPORT D’ASPROS

Quan necessitem informàtics, tenim el suport d’Aspros, que també ens ajuden a contractar treballadors i a arxivar i controlar documents.

L’ORGANIGRAMA:​