Tenim nous Patrons que vetllen perquè les coses a Alosa funcionin bé. Els patrons són les persones que es reuneixen amb la direcció i saben com van els diners de la Fundació i el seu funcionament.
Proposen canvis perquè tot vagi bé. Com el president, a qui molts ja coneixeu: Joan Escolar Pujolar.

PRESENTACIÓ

La Fundacio Tutelar Alosa es va crear el 14 de març de 1994, en considerar que s’havia de separar l’assistència residencial i/o ocupacional, de la tutela de les persones amb discapacitat intel·lectual que en aquell moment vivien a la Fundació Aspros.
L’objectiu principal de l’entitat és defensar, promocionar, desenvolupar i estendre els drets humans de les persones amb discapacitat (psicosocial, intel·lectual o pròpia del procés de l’envelliment) i/o amb malaltia mental, al mateix temps que acompanyar les persones en aconseguir el benestar i la dignitat i poder cercar l’autonomia a través del suport jurídic i social.
El seu àmbit d’actuació és de Lleida i comarques lleidatanes.

Està inscrita al Registre de Fundacions del Departament de Justícia amb el número 800 i al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya amb el número E-02016.
L’activitat principal es du a terme, en el marc de les anomenades “institucions de protecció de la persona”, regulades al Codi civil de Catalunya quan un jutge decideix encarregar, als àmbits que consideri (tutela i curatela, defensa judicial, guarda de fet, assistència i altres formes jurídiques), el suport jurídic d’una persona.

La Fundació ofereix un servei d’assessorament (no finançat per l’Administració) adreçat a entitats, professionals i particulars, que té per objectiu preveure necessitats de cara al futur de la pròpia persona o de familiars amb discapacitat.
El nombre de persones ateses per la Fundació no ha parat de créixer. Aquest creixement respon al fet que la Fundació no ha rebutjat mai cap cas, fossin quines fossin les dificultats que presentés, amb l’única condició que el pla de treball es situés a les comarques lleidatanes.

Durant més de quinze anys de vida de la Fundació, aquesta ha donat suport a més de 500 persones.

La Fundació també vol impulsar i promoure la creació de programes, recursos i equipaments socials que millorin les condicions de vida de tot el col·lectiu de persones amb discapacitat psicosocial, intel·lectual o cognitiva derivada del procés d’envelliment, que els puguin necessitar, així com la qualitat de vida de les seves famílies.

Té una plantilla de més de 8 professionals, la qual desenvolupa la seva tasca en xarxa amb la resta de professionals de les àrees econòmica-patrimonial  i jurídica, així com amb altres institucions, organismes i professionals externs.

La Fundació es finança, principalment, a partir d’un conveni amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, que subvenciona els ingressos bàsics. A banda d’això, rep ajuts puntuals d’institucions, entitats i particulars, que fan aportacions en forma de donació o d’obra social.

L’ORGANITZACIÓ ​

El Patronat és l’òrgan de govern de la Fundació, que l’administra i la representa, d’acord amb la Llei i els Estatuts, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals.

L’ORGANIGRAMA:​

EL PATRONAT:​

President:
– Joan Escolar Pujolar
Fundador de la Fundació.

Secretària:
– Anna Herrera Brescó
Germana d’una persona amb discapacitat resident a Aspros.

Vocals:
– Jesús López Llaquet
Pare d’una persona amb discapacitat.
– Anna Campos Valverde
Diplomada en Ciències empresarials. Màster d’ESADE en Administració i Direcció, amb més de 25 anys d’experiència en la direcció d’entitats de l’àmbit social.
– Rosa Mazarico Balagué
Mestra i exdirectora de les Escoles Especials de la Llar de Sant Josep de Lleida.
– Ramon Mateu Roure
Pare d’una persona amb discapacitat i antic professor de l’UdL.
– Imma Buj Alvarez
Psiquiatra.

L’EQUIP

DIRECCIÓ

· L’Ester és l’encarregada de vetllar perquè la Fundació funcioni.
· Coordina tots els recursos.
· Ajuda les famílies que ho necessitin a trobar solucions per al futur del seus fills.
· Promou la difusió d’Alosa.

RESPONSABLE ECONÒMICA

La Núria és l’encarregada que els diners que cobren els tutelats vagin per bon camí i no s’acabin abans d’hora.
D’aquesta manera es garanteix que puguem tenir diners de butxaca, targetes en alguns casos, i les persones ateses es puguin comprar el que necessiten.
Tot el que fa ho ha d’explicar cada any al jutjat.

El jutge supervisa la feina de la Fundació pel al seu bon ús i funcionament.

AUXILIAR ADMINISTRATIVA

La Mari és qui atén quan les oficines estan obertes.
S’ocupa de donar els encàrrecs i de comprar el tabac i fer gestions.

ÀREA JURÍDICA

La tutela necessita el control judicial d’aspectes personals i patrimonials dels tutelats.
Durant aquest any aquesta funció l’ha desenvolupat la persona que dirigeix l’entitat.

També disposem d’un advocat extern que defensa les persones tutelades i els seus drets.

RESPONSABLES SOCIALS

La Laura i el Jaume són els qui atenen les persones del servei de tutela.
També hi ha el David i la Carme, que atenen d’altres tutelats i tutelades.
S’encarreguen de fer les gestions del seu grup de tutelats.
Els acompanyen al metge quan cal i fan visites al centre o al domicili.
Els compren la roba o coses que necessiten.
Celebren els aniversaris i els dies festius (per exemple, compren els regals de Nadal).
Parlen d’aspectes importants de la vida i ajuden a gestionar els tràmits per fer possible el benestar del dia a dia.
Orienten la persona per ser feliç.

RESPONSABLE DEL SERVEI DE PRETUTELA

L’Ester és la responsable de pretutela de la Fundació Alosa.
S’encarrega de donar solucions i confiança a les famílies que atenen una persona amb discapacitat intel·lectual i que estan preocupades pel seu futur quan ells no hi siguin.
També orienta –i en fa seguiment– les persones amb discapacitat intel·lectual que seran, en un futur proper, ateses al servei de tutela d’Alosa.

SUPORT D’ASPROS

Quan necessitem informàtics, tenim el suport d’Aspros, que també ens ajuden a contractar treballadors i a arxivar i controlar documents.