Què fem?

· A la Fundació Alosa vetllem per les persones amb discapacitat intel·lectual i/o malaltia mental.
· Acompanyem les persones en el seu projecte de vida.
· Retem compte al jutjat de la feina que fem.

OBJECTIUS GENERALS DE LA FUNDACIÓ​

La finalitat última de la Fundació és exercir les funcions tutelars de les persones que hi estiguin a càrrec, tal com s’expressa en la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família.

Aquesta finalitat s’implementarà a partir dels objectius generals següents:
1
. Garantir la protecció de la persona i l’exercici dels seus drets.
2. Administrar els béns dels tutelats amb la finalitat de gestionar-los i incrementar-los.
3. Satisfer en la mesura que es pugui les necessitats dels tutelats per tal d’incidir en la millora de la seva qualitat de vida.
4. Promoure de forma individualitzada la persona tutelada cercant, dissenyant i creant serveis que li permetin la integració a la societat.
5. Valorar de forma continuada l’acompliment dels objectius.

COBERTURES I SERVEIS​

Horari d’atenció al servei:
L’horari d’atenció presencial a les oficines és del dilluns al divendres de 8.30 a 16.30 h, i el dilluns i el dimarts fins a les 18 h.
L’Àrea Social es planifica i s’adapta segons les necessitats dels seus tutelats i fan les activitats de compres, acompanyaments mèdics i/o visites tutelars a les hores convingudes.
Hi ha atenció telefònica en casos d’urgència les 24 hores els 365 dies de l’any, i, si el cas ho requereix, s’intervé de forma presencial.

Mesos d’obertura:
La Fundació no tanca cap mes de l’any. Les vacances dels treballadors es pacten per no deixar el servei sense cobrir.

Informació i assessorament sobre incapacitat i tutela:
Des de la Fundació Tutelar s’ha informat tant a famílies com a professionals sobre el procediment i la preparació del futur de les persones amb discapacitat intel·lectual i també sobre la tasca que desenvolupa Alosa. És un servei gratuït per a totes les famílies que el sol·liciten.

MODEL DE GESTIÓ:

Amb l’afany de garantir la qualitat del servei, la cultura i el respecte, i la promoció dels estàndards ètics per millorar la qualitat de vida de les persones usuàries:
– Treballem amb un model centrat en la persona, que basa les nostres intervencions a oferir una atenció individualitzada a la persona amb discapacitat, acompanyant-la en la presa de decisions, respectant els seus drets i comptant amb la seva participació activa.

– Som membres d’un espai de reflexió ètica de la Fundació Aspros, on intentem debatre i vetllar pels casos ètics que se’ns plantegen des dels diferents agents que hi intervenen, com ara treballadors d’atenció directa, famílies o, també, els usuaris mateixos.

RELACIONS

La Fundació Tutelar Alosa, a més de les relacions que es mantenen amb les entitats prestadores de serveis, tant públiques com privades que tenen serveis per a les persones tutelades, ha anat consolidant relacions amb entitats privades i administracions, entre les quals hi ha:
– Jutjats i Fiscalia Provincial de Lleida.
– Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
– Centres i CRAE on resideixen els tutelats o pretutelats.
– Infància.
– Consells comarcals.
– ICASS.

TREBALL EN XARXA​

– Membre permanent de DINCAT amb l’assistència a les reunions.
– Membre de la Federació d’ALLEM.
– Membre de la Federació Catalana de Voluntariat Social.
– Membre de l’Asociación Española de Fundaciones Tutelares.
A més amés, fem tot tipus de coordinacions amb els serveis que envolten la vida de les persones que acompanyem:
– Coordinació amb els Serveis Socials de base de la ciutat.

– Coordinació amb el CAD de l’Hospital de Santa Maria.

– Coordinació amb l’EAIA.

– Coordinació amb la Creu Roja de Lleida.

SERVEIS QUE OFERIM

Atenció directa
L’entitat facilita l’ajuda domiciliària, residencial, ocupacional i laboral segons les necessitats i aspiracions de la persona. També acompanya les persones usuàries al metge, a l’hospital, a comprar-se roba o a fer gestions administratives.
Per altra banda, es duu a terme una detallada gestió econòmica i patrimonial amb un pla individualitzat de cada persona que atenem, i es presenten rendicions de comptes i d’objectius socials anuals a la instància judicial competent en cada cas.

Servei de pretutela
Entenem per aquest concepte aquella situació en què un familiar manifesta a la Fundació que vol que aquesta assumeixi la tutela o la curatela quan mori o estigui incapacitat per exercir aquest càrrec. Els casos derivats pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies fins que no s’ha formalitzat l’acceptació dels càrrecs al jutjat també estarien inclosos en l’apartat de pretutela.

Assessorament a les famílies
Des de la Fundació Tutelar s’ha informat tant a famílies com a professionals sobre el procediment i sobre com s’ha de preparar el futur de les persones amb discapacitat intel·lectual i també sobre la tasca que desenvolupa Alosa.

Sortides de lleure
Amb l’objectiu de fomentar les relacions socials i facilitar la inserció social promovem les sortides d’oci, facilitem l’assistència als berenars de la Fundació, fomentem les visites amb els familiars de la persona atesa i busquem les ajudes necessàries per establir xarxes dintre de la comunitat.
Ja fa uns anys que hem incorporat les sortides per centres o llocs de residència per tal de donar més atenció a cadascú i compartir estones de lleure entre amics i els tutors de la Fundació. Intentem que siguin en funció de les seves peticions o demandes. Cada any són diferents i es mira que siguin assequibles i divertides per a tot el grup.

Activitat

Increment d'usuaris